Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese ajka.sk prevádzkovaného FO – podnikateľom Ing. Andrea Mančušková – Ajkadizajn, Cukrovarská 78/14, 929 01 Dunajská Streda, ktorá je zapísaná v živnostenskom registri OU-DS-OZP-2015/014185-2, č. živnostenského registra 210-32974, upravujú v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) a zákona č. 102/2014 Z. z. (zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov) (ďalej len „zákon č. 102/2014 Z. z.“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho.
Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese ajka.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).
Tieto obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má www.ajka.sk v úmysle kúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho výkonu povolania. V uvedených prípadoch sa na vzájomné vzťahy vzniknuté z kúpnej zmluvy aplikujú ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník.
Ustanovenia odchylné od týchto obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.
Ustanovenia týchto obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodne podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku.
Znenie týchto obchodných podmienok môže predávajúci meniť alebo dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. Definície pojmov

Obchodné podmienky– zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil.
Kupujúci – Kupujúcim je fyzická osoba spôsobilá na právne úkony alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez webovú stránku a uzavrieť s prevádzkovateľom webovej stránky kúpnu zmluvu na ponúkaný tovar, a ktorá za tým účelom riadne vyplnila a cez webovú stránku odoslala záväznú objednávku. Za kupujúceho, ktorý je právnickou osobou, koná jej štatutárny orgán alebo zástupca.

Spotrebiteľ – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom– je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.
Registrácia– je vyplnenie elektronického formuláru obsahujúceho polia pre vyplnenie údajov o kupujúcom vrátane osobných údajov. Údaje označené hviezdičkou sú povinné údaje, ktorých vyplnenie je nevyhnutné pre úspešnú registráciu. Registrácia nie je nevyhnutnou podmienkou využívania webovej stránky.

3. Užívateľský účet

Na základe registrácie kupujúceho uskutočnenej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru (ďalej len „užívateľský účet“). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci uskutočňovať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať všetky údaje správne a pravdivé. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií nevyhnutných k prístupu do jeho užívateľského účtu.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám.
Predávajúci je oprávnený zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet nevyužíva dlhšie ako 2 roky, ako aj v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane týchto obchodných podmienok).
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet môže byť dočasne nedostupný, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardwarového a softwarového vybavenia predávajúceho.

4. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Akákoľvek prezentácia alebo zobrazenie tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru za predpokladu, že došlo k vyčerpaniu zásob prezentovaného alebo zobrazeného tovaru, resp. došlo k strate alebo zníženiu schopnosti predávajúceho prezentovaný alebo zobrazený tovar zhotoviť na objednávku.
Webové rozhranie obchodu obsahuje podrobné informácie o tovare. Okrem iného obsahuje popis tovaru, materiálové zloženie tovaru, spôsob nakladania s tovarom a odporúčaný spôsob údržby tovaru, vrátane uvedenia cien jednotlivých tovarov.
Ceny tovarov sú konečné a zostávajú v platnosti po dobu zobrazenia vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzené právo predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu s konkrétnym kupujúcim za individuálne dojednaných cenových podmienok.
Kúpna cena tovaru nezahŕňa balné a náklady na prepravu tovaru zo skladu Predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.
Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru (ďalej aj len „poštovné“). Podrobný rozpis cien nákladov spojených s balením a dodaním tovaru – poštovného – v rámci územia Slovenskej republiky je uvedený nižšie v bode 4. Cena tovaru, platobné a dodacie podmienky.
Za účelom objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
objednávanom tovare (objednávaný tovar kliknutím na príslušnú ikonku kupujúci vloží do elektronického
nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
spôsobe úhrady ceny objednávaného tovaru,
požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a
nákladoch spojených s dodaním tovaru
(ďalej spoločne aj len ako „objednávka“).

Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, ako aj opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na ikonku „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a pravdivé a nie je povinný ich správnosť a pravdivosť osobitne skúmať a overovať.
Predávajúci bezodkladne po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke. V prípade, že kupujúci neobdrží do 24 hodín od odoslania objednávky potvrdzujúci e-mail od predávajúceho, platí, že objednávka predávajúcemu nedošla. V uvedenom prípade má kupujúci, ak naďalej trvá na vybavení svojej objednávky, možnosť kontaktovať predávajúceho telefonicky.
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (napr. množstvo objednaného tovaru, výška ceny za objednaný tovar, predpokladané náklady na dopravu, atď.) požiadať kupujúceho o dodatočné písomné alebo telefonické potvrdenie objednávky, a to najmä vtedy, ak objednaný tovar predávajúci bude zhotovovať pre kupujúceho podľa jeho individuálnych požiadaviek čo do množstva, kvality a/alebo ceny.
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory, atď.) si hradí sám.
Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy (v zmysle bodu 5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy). V uvedenom prípade sa jedná o tzv. „storno objednávky“ a toto právo môže kupujúci uplatniť do 24 h od vytvorenia objednávky alebo dovtedy, kým predávajúci po prijatí objednávky toto prijatie kupujúcemu nepotvrdí elektronickou poštou, v závislosti od toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr.
Právo „stornovať objednávku“ patrí aj predávajúcemu v prípade, že objednaný tovar ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný kupujúcemu dodať a to najmä, nie však výlučne, z dôvodu nedostupnosti tovaru. Toto právo predávajúcemu patrí tiež v prípade, že kupujúci dodatočne nepotvrdí svoju objednávku.

5. Cena tovaru, platobné a dodacie podmienky

A)

Cenu tovaru a náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu:

  • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho (IBAN: SK7083300000002401159628, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX, ďalej len „účet predávajúceho“.)
  • online platobnou kartou (VISA, Mastercard, Maestro)

Spoločne s cenou tovaru je kupujúci vždy povinný zaplatiť predávajúcemu tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru – poštovné – v dohodnutej výške. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpnou cenou sa vždy rozumie súčet ceny tovaru a sumy poštovného (t.j. nákladov spojených s balením a dodaním tovaru).

V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný pri úhrade kúpnej ceny tovaru uviesť variabilný symbol platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
Predávajúci je oprávnený v každom prípade, keď si kupujúci zvolí ako spôsob platby bezhotovostný prevod na účet predávajúceho, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

Predávajúci vystaví na základe platby za tovar kupujúcemu daňový doklad – faktúru a to po uhradení celej kúpnej ceny. Daňový doklad – faktúru predávajúci zašle spoločne s objednávkou v tlačenej podobe kupujúcemu v zásielke spolu s tovarom, prípadne elektronicky na e-mailovou adresu kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je platcom DPH.
Predávajúci je povinný zaslať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú si kupujúci zvolil v objednávke, resp. v užívateľskom účte.

Predávajúci je povinný zaslať tovar kupujúcemu v lehote do 7 pracovných dní od pripísania platby za tovar na účet predávajúceho v prípade tovaru, ktorý je skladom. V prípade zhotovenia tovaru na mieru alebo na objednávku je táto lehota 21dní. V prípade zhotovenia tovaru na mieru alebo na objednávku uhradí kupujúci predávajúcemu celú kúpnu cenu vopred, pokiaľ sa nedohodnú inak. V prípade, že predávajúci z akéhokoľvek dôvodu nie je schopný ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno spravodlivo požadovať, tovar v uvedenej lehote dodať kupujúcemu, je povinný o tom kupujúceho bez zbytočného odkladu informovať.

B)

Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu a v týchto obchodných podmienkach pre tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky:

Predávajúci zaisťuje či sprostredkováva nasledujúce spôsoby dodania:

  • Packeta - doručenie domov / na adresu
  • Packeta - osobný odber na výdajnom mieste
  • osobný odber

V prípade využitia osobného odberu je tovar možné vyzdvihnúť na adrese: Cukrovarská 78/14, Dunajská Streda v čase dohodnutom v emailovej komunikácii /vieme sa Vám prispôsobiť/.

Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu a v týchto obchodných podmienkach pre tovar doručovaný v rámci územia Českej republiky:

  • Packeta

Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu a v týchto obchodných podmienkach pre tovar doručovaný do vybraných členských krajín Európskej Únie:

  • Packeta

V prípade doručovania tovaru mimo územia Slovenskej republiky, Českej republiky a vybraných krajín Európskej Únie predávajúci môže s kupujúcim cenu za dodanie tovaru dohodnúť individuálne.

6. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z., nie je možné mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako i dodávke tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.
Pokiaľ sa nejedná o prípad uvedený v bode 6.1 týchto obchodných podmienok alebo o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, je kupujúci v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 102/2014 Z. z. oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.

Pre odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytnutý predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zaslať na adresu prevádzky predávajúceho, resp. na adresu elektronickej pošty predávajúceho inf@ajka.sk.
V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa bodu 5.2 týchto obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Ak od kúpnej zmluvy odstúpi kupujúci, nesie všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.
V prípade odstúpenia od zmluvy v zmysle bodu 5.2 týchto obchodných podmienok vráti predávajúci platbu prijatú od kupujúceho do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcim, a to rovnakým spôsobom, akým ju predávajúci od kupujúceho prijal. V prípade, že od kúpnej zmluvy odstúpi kupujúci, predávajúci nie je povinný vrátiť prijatú platbu kupujúcemu skôr ako mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.
Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.
V prípadoch, kedy je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy kupujúci, rovnako tak je oprávnený predávajúci, a to až do doby prevzatia tovaru kupujúcim. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.
Ak bol kupujúcemu spoločne s tovarom poskytnutý darček, a dôjde zo strany kupujúceho k odstúpeniu od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

7. Práva zo zodpovednosti za vady

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v dobe, keď kupujúci tovar prevzal:

má tovar vlastnosti, ktoré predávajúci uviedol v popise tovaru a/alebo ktoré kupujúci oprávnene očakával s ohľadom na povahu tovaru a/alebo s ohľadom na prezentáciu predávajúceho na webovom rozhraní obchodu,
sa tovar hodí na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,
tovar zodpovedá akosťou a/alebo prevedením dojednanému vzoru a/alebo predlohe, ak to bolo dojednané,
je tovar dodaný v zodpovedajúcej veľkosti, množstve, miere a/alebo hmotnosti,
tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov a/alebo technických noriem.
Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu, v ktorom je tovar zabalený a v prípade zistenia akýchkoľvek poškodení obalu túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť prepravcovi. Ak sa jedná o porušenie obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom vniknutí do zásielky, kupujúci nie je povinný zásielku od prepravcu prevziať. Kupujúci je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu.
Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré mal tovar pri prevzatí, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru počas záručnej doby. Záručná doba je 24 mesiacov. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu. Práva zo zodpovednosti za vady sa môže kupujúci domáhať na súde, len ak vady vytkol predávajúcemu najneskôr do 24 mesiacov od prevzatia tovaru počas záručnej doby.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky. Predávajúci je povinný poučiť kupujúceho o jeho právach zo zodpovednosti za vady. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Po bezodkladnom posúdení vady predávajúcim (v odôvodnených prípadoch je predávajúci oprávnený vyžiadať si technický posudok vady, resp. poškodenia vyhotovený znalcom) je predávajúci povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Pri uplatnení práva z vadného plnenia je kupujúci povinný splniť nasledovné podmienky:

predložiť originálny záručný list, ak mu bol predávajúcim vydaný (v zmysle bodu 6.4 týchto obchodných podmienok),
predložiť doklad o kúpe,
uviesť pravdivé a správne informácie o vade na tovare (t.j. tovar predkladaný na reklamáciu nesmie byť poškodený mechanicky a/alebo neprimeraným užívaním, t.j. spôsobom, na ktorý nebol predávajúcim určený).
Predávajúci je povinný pri uplatnení práva z vadného plnenia kupujúcemu vystaviť potvrdenie o prijatí tovaru na reklamáciu. Predávajúci je povinný informovať kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie.
Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.


8. Alternatívne riešenie sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@ajka.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.


9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01 Trnava 1 v zákonom stanovenom rozsahu vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je predávajúcim poskytovaná v rozsahu stanovenom zákonom č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Všetky dojednania medzi predávajúcim a kupujúcim sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

Prílohou obchodných podmienok je vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy: Formulár na odstúpenie od zmluvy.

Kontaktné údaje predávajúceho:

Ing. Andrea Mančušková – Ajkadizajn
Cukrovarská 78/14
929 01 Dunajská Streda
IČO: 50008935
DIČ: 1082711069
IČ DPH: nie sme platcom DPH
Adresa elektronickej pošty: info@ajka.sk
Telefón: +421 903 550 521

V Dunajskej Strede 13.06.2024.